fbpx

תקנון אתר

תקנון האתר
מבוא

 • אתר דורו איטליאן פרודקטס בע”מ (להלן: “פסטה ריקו“) (“האתר”) הינו אתר אינטרנט של פסטה ריקו המשמש בתור אתר מכירות לרכישות און ליין שבמסגרתו תוכלו לבצע הזמנות של מוצרי פסטה ומזון איטלקי (“המוצר”) המיוצרים או משווקים על ידי דורו איטליאן פרודקטס בע”מ, ח.פ. 513986059.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה. 
 • השימוש ו/או הרכישה באתר מותרים רק למשתמשים בגירים אשר גילם 18 שנים ומעלה.
 • השימוש באתר והרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין פסטה ריקו. אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי התקנון בטרם השימוש באתר ו/או ביצוע רכישה.

פסטה ריקו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת ע”פ שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי פסטה ריקו, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. 

תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה מהווים את ההסכם השלם בין המשתמש/רוכש לבין פסטה ריקו. בכל מקרה שבו תוכן האתר סותר ו/או אינו תואם את האמור בתקנון זה, הוראות תקנון זה גוברות ויחולו. 

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר כל עוד הוא מוצג באתר בכל עת עד לגמר המלאי. 

פסטה ריקו זכאית שלא לספק ללקוח את המוצר עקב גמר המלאי הזמין המוקצה לאתר. ככל שמלאי המוצר אזל חרף הצגתו באתר, פסטה ריקו תפעל למתן הודעה ללקוח על כך ב- SMS  או דוא”ל או טלפון שמסר הלקוח בעת ההזמנה. פסטה ריקו רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי יחד עם ההודעה. הלקוח יהא רשאי לבחור בין הספקת המוצר החלופי במחירו הנקוב בהודעה לבין ביטול ההזמנה ואי חיוב/ ביטול החיוב הכספי בגין המוצר שהזמנתו בוטלה. 

דין הודעת הלקוח באמצעי הקשר שמסר בעת ההזמנה, כדין הזמנה. ברירת מחדל: ככל שהלקוח לא מסר הודעה תוך 24 שעות מעת שהודעה כאמור נשלחה אליו, הדבר ייחשב כביטול ההזמנה של המוצר שאינו זמין כאמור. ככל שהזמנה כללה מספר רכיבים, הרי שביטול הזמנת רכיב/בחירה במוצר חלופי בנסיבות של גמר מלאי כאמור לא תבטל את יתר ההזמנה של המוצרים הנוספים ולא תפחית מהחיוב בגין המשלוח. מוסכם כי במצב כאמור של גמר מלאי תהא רשאית פסטה ריקו לדחות את מועד ההספקה של כלל ההזמנה בשני ימי עסקים נוספים ובהתאם ליום המשלוח המצוין באתר לכתובת המזמין.

 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד או ביט והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
  • מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ ואינו כולל משלוח.
 • אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של פסטה ריקו, וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד פסטה ריקו בשל כך.
  • פסטה ריקו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולהפסיק את שיווק ומכירת מי מן המוצרים בכל עת, להוסיף מוצרים נוספים וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בכל הודעה מוקדמת.

אספקת המוצרים על ידי החברה ללקוחות האתר תהא על ידי חברת ההפצה החיצונית עמה התקשרה החברה, בהתאם לאזורי המשלוח, כפי שיתעדכנו מעת לעת ואשר ניתנים לבירור טלפוני מול הנהלת החברה ו/או כפי שיפורסם באתר החברה. 

מובהר כי המשלוחים אינם מבוצעים לכל חלקי הארץ ובהתאם לאזורי החלוקה של חברת ההפצה.

פסטה ריקו לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים הנובעים ממידע חסר בפרטי יצירת קשר כגון: טלפון, כתובת המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות פסטה ריקו לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

החזרות וביטולים

מדיניות ביטול עסקאות והחזרת המוצרים של אתר זה הינה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 או כל כל דין אחר. 

 1. ביטול מחמת עקב פגם באיכות המוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח בעת ביצוע ההזמנה או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה שבין הצדדים או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי פסטה ריקו:

הלקוח רשאי לפנות למוקד שירות הלקוחות שפרטי הקשר אליו מצוינים באתר להלן תוך 3 ימים ממועד מסירת המוצר. 

מוצרים פגומים שנרכשו באתר יוחלפו על ידי החברה במוצרים דומים לאחר שנציג מטעם החברה יוודא כי המוצר פגום. 

בהיעדר מוצר זהה, למשתמש יזוכה חשבונו בסכום הרכישה. להסרת ספק, מובהר כי הסעד היחיד לו יהיה זכאי המשתמש בגין מוצר פגום הינו החלפת המוצר או זיכוי בסכום הרכישה, כפי שמפורט לעיל. פסטה ריקו תבדוק את התלונה ובמידה והתלונה תימצא מוצדקת, תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני או טלפון או מייל ותזכה את הלקוח עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים (ככל שסופקו עוד מוצרים באותה הזמנה, ההחזר יוגבל רק למחיר המוצר שבוטל). 

פסטה ריקו רשאית לדרוש מהלקוח להוכיח שהמוצר שקיבל אכן אינו תקין ו/או מאיכות ירודה, לרבות, אך לא רק, באמצעות משלוח תמונה של המוצר נשוא התלונה.

בגין ביטול מוצדק כאמור, לא יגבו דמי ביטול.

במקרה של ביטול מוצדק כאמור:

(1)   תחזיר פסטה ריקו בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה שכבר שולם על ידי הצרכן או תבטל את חיובו של הצרכן בשל המוצר ותמסור לו בדואר אלקטרוני עותק מהודעת ביטול החיוב;

(2)   ביצוע החזר כאמור מותנה בכך, בהעדר הודעה אחרת בכתב מאת פסטה ריקו, שאם  קיבל הלקוח את המוצר, יעמידו לרשות פסטה ריקו במקום שבו נמסר לו המוצר ויודיע על כך לפסטה ריקו, וכל זאת בתוך 3 ימים ממועד מתן הודעת הביטול מאת הלקוח. ככל שמדובר במוצר שסופק לביתו של הלקוח, מחויב הלקוח לתאם האיסוף עם השליח מטעם פסטה ריקו בהתאמה לכללי תיאום המשלוח הנקובים בהסכם זה. 

על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, פסטה ריקו שומרת על זכותה לבחון את המוצרים שהוחזרו, בכל בדיקה רלוונטית על פי שיקול דעתה.

ביטול מסיבה אחרת

מובהר בזאת במפורש כי היות והמוצרים הינם מוצרים טריים בעלי תאריך תפוגה, והיות ומרבית המוצרים מחויבים באחסון בתנאי קירור או הקפאה, לא תתאפשר ביטול העסקה לאחר שהמוצרים נארזו למשלוח.

ביטול עסקה טרם אריזת המוצרים למשלוח, ייעשה באמצעות פניה בהקדם האפשרי לאחר ביצוע ההזמנה, למוקד שירות הלקוחות שפרטי הקשר אליו להלן:

טלפון: 050-3077751 דוא”ל: the.fresh.pasta@gmail.com

בימים א-ה’ בין השעות : 09:00-14:00

פסטה ריקו תבדוק את הפניה ובמידה והביטול יאושר, תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני ותזכה את הלקוח עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. 

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. פסטה ריקו  לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו ממקור אחר.

סייגים המנויים בתקנון זה לעניין היעדר זכות להחזרות וביטולים אינם חלים במקרים שנקבעו לפי חוק.

פסטה ריקו רשאית במקרים אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, הינם יוצאי דופן או כרוכים בשימוש לרעה באתר, לבטל או לא לאשר הזמנות שבוצעו באתר. 

במקרה של ביטול הזמנה ע”י פסטה ריקו לא יבוצע חיוב, ובמידה וכבר בוצע חיוב, יבוצע זיכוי וכספו של הלקוח יוחזר.

למען הסדר הטוב מובהר כי אין בכל האמור בתקנון זה כדי לגרוע מזכותה של פסטה ריקו שלא להתקשר בעסקה ו/או להודיע למזמין על ביטול ההזמנה.

אספקה והובלת המוצר
אספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר המכירות, תבוצע בהתאם למדיניות חברת המשלוחים, כמפורט באתר במועד ביצוע ההזמנה.

על הלקוח לוודא לפני ביצוע ההזמנה את מועדי המשלוח הרלוונטיים לכתובת אליה תסופק ההזמנה.

תנאי להזמנת מוצרים בחנות הינו מילוי מלא ומדויק של הפרטים הבאים בתהליך ההזמנה: פרטי המשתמש (כולל שם מלא, מספר ת.ז, כתובת ומספרי טלפון), כתובת למשלוח המוצרים ופרטי כרטיס האשראי. יובהר ויודגש כי מילוי פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק.

 לאחר ביצוע ההזמנה, תשלח למשתמש בדואר אלקטרוני, הודעה על קליטת ההזמנה, הכוללת את כל פרטיה. הודעה זו אינה מהווה אישור לביצוע ההזמנה. רק לאחר שהנהלת החנות תוודא כי בוצע חיוב האשראי, כי המוצרים שהזמין המשתמש קיימים במלאי ושיש בידיה את מלוא המידע הנדרש מבחינתה לבצע את העסקה, יישלחו המוצרים למשתמש. חשבונית מס חתומה דיגיטאלית תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפק המזמין.

הלקוח מודע לכך כי ייתכנו איחורים או עיכובים במועדי האספקה, שאינם תלויים בחברה. פסטה ריקו לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות עיכובים ושיבושים אצל ספקי שירותי המשלוחים ו/או השליחים, מלחמה או מבצע צבאי, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’) ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’), עיכובים הנובעים משביתות ועיצומים וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות ו/או שירותי משלוח/שליחים לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את הלקוח מחובתו לשלם עבור ההזמנה.

מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח, אלא אם צוין אחרת במפורש באתר לעניין מוצר מסוים או מבצע מסוים.

הזמנות שגויות

באחריות המשתמש בלבד לוודא כי הפרטים שהזין באתר הינם פרטים מלאים ומדויקים. הנהלת האתר איננה אחראית לאימות פרטי המשתמש ו/או לנכונותם. במקרה של הזמנת מוצר שחזרה עקב פרט שגוי יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי הטיפול ומשלוח. המשתמש מתבקש להקפיד למלא את הפרטים באופן מלא, מדויק ועדכני.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר או המשלוח , ניתן לפנות אל נציגי השירות של פסטה ריקו בימים א-ה’ 

בין השעות: 09:00 – 14:00 בטלפון 050-3077751 או  במייל The.fresh.pasta.keren@gmail.com 

אחריות ושירות

פסטה ריקו ו/או מי מטעמה (לרבות עובדיה ו/או מנהליה) אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש/לקוח באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה ו/או רכישה המתבצעת באתר פסטה ריקו. 

האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק. 

המשתמש/לקוח יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר פסטה ריקו ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש/לקוח בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס אשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב. 

פסטה ריקו עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המשתמש/לקוח פוטר את אתר פסטה ריקו מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם למשתמש/לקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר, משיבושים בפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

פסטה ריקו לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש/לקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם. 

אבטחת מידע ופרטיות

אתר פסטה ריקו מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה. מנגנונים אלה מצמצמים את הסיכון לחדירה בלתי מורשית, אך אינם מקנים בטחון מוחלט. לפיכך, פסטה ריקו אינה יכולה להתחייב ואינה מתחייבת שהשירותים של האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם והשימוש של המשתמש באתר נעשה בכפוף ובהסכמה לסייג זה.

פסטה ריקו לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה ו/או גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת פסטה ריקו.

הנכם מתחייבים שלא לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות – כל נסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט “בוט” או כל אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר. 

מובהר בזאת, כי פסטה ריקו תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה. 

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.
פסטה ריקו מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת פסטה ריקו מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות פסטה ריקו לגבי איסוף מידע מהאתר והשימוש בו.

כללי

כחלק מהשימוש בשירותי האתר, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי פסטה ריקו ובהם שם, כתובת, טלפון ודוא”ל; וכן פרטי כרטיס אשראי לצורך רכישה בלבד אשר אינם נשמרים על ידי פסטה ריקו.

מאגר המידע והשימוש בו

 הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע המשמש את פסטה ריקו וכן במערכת דיוור ישיר אצל צד ג’. פסטה ריקו מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
• לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
• יצירת קשר עם המשתמש בדבר סטטוס הזמנתו ואספקת המוצרים שהזמין;
• לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.

דיוור ישיר

פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של פסטה ריקו, והמשתמש מאשר ידיעתו והסכמתו כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע המשמש את  פסטה ריקו לצרכים הבאים:

שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בטלפון, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;. 

צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;
מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. בהתאם להסכמת המשתמש כדין, פסטה ריקו תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים והטבות של פסטה ריקו אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי פסטה ריקו באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבהרשמתו לאתר הוא מסכים לקבל הודעות מפסטה ריקו לרבות הודעות אשר עשויות לכלול דיוורים שהינם “דבר פרסומת” כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008.

בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות של פסטה ריקו, רשאי המשתמש, בכל עת, להודיע לפסטה ריקו על סירובו לקבל דיוור ישיר, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה (להלן: “הודעת סירוב”); הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום לפסטה ריקו; הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען; הודעה כאמור ניתן לשלוח אל מוקד שירות הלקוחות של פסטה ריקו, שפרטי הקשר עימו רשומים לעיל.

מסירת מידע לצד שלישי

פסטה ריקו לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, מענה לבקשות המשתמשים, ניהול ובקרת האתר, לאפשר פעולות שיווקיות שונות, להעניק תמיכה ושירות לקוחות וכיו”ב, פסטה ריקו עשויה ו/או רשאית לאפשר גישה לפרטיך האישיים לסוכניה, קבלניה, שותפיה העסקיים או ספקי שירות אחרים במידת הצורך. פסטה ריקו תגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמן פסטה ריקו התקשרה עימם, ופסטה ריקו דורשת מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות פרטיך האישיים ולעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על פרטיך האישיים. צדדים שלישיים אלה יוכלו להשתמש בפרטיך האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם לפסטה ריקו ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים ספקי IT (כגון ספקי שירותי ענן), ספקי שירותי דיוור ישיר וכיו”ב;

בנוסף, מצבים בגינם עשויה פסטה ריקו לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:

 • כאשר המשתמש אישר להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
  • על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
  • במקרה בו פסטה ריקו תחליט לגבות חוב שלא שולם באמצעות צד שלישי כגון משרדי עורכי דין;
 • אם המשתמש הפר את תנאי המסמכים המחייבים בינו לבין פסטה ריקו, או חלק מהם, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר לאתר, פעולות הנחזות על ידי פסטה ריקו כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • בתגובה לצו או החלטת בית משפט, זימון או דרישת חקירה אחרת, או דרישה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
  • על מנת לקבוע, לשמור, או לממש את הזכויות המשפטיות של פסטה ריקו;
  • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות ו/או הליכים אחרים כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, פסטה ריקו עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
  • כאשר פסטה ריקו סבורה כי הגילוי ראוי ונדרש בקשר עם מאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
  • על מנת להגן על הזכויות, הגוף, הרכוש או הבטיחות של פסטה ריקו, עובדיה, משתמשי האתר (לרבות שלך) או אחרים;
  • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי פסטה ריקו, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה של פירוק, הקפאת הליכים, כינוס נכסים וכיוצ”ב.

שימוש האתר ב- cookies

באתר (לרבות בדיוור ישיר מהאתר) נעשה שימוש ו/או עשוי להיעשות שימוש בעוגיות (Cookies)  כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לפרסום ודיוור ישיר, לצרכי אבטחת מידע, לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, ניהול ובקרת האתר.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט (מחרוזת אותיות או מספרים), שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממערכות המחשוב של אתר פסטה ריקו. חלק מהעוגיות פוקעות כאשר תסגור את הדפדפן וחלקן נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, הדפים שבהם ביקרת, מדורים, מידע שביקשת לראות כשנכנסת לאתר ועוד.

פסטה ריקו אינה אוספת מידע בעצמה (ו/או באמצעות מי מטעמה) באמצעות עוגיות (Cookies) אלא באמצעות ספקי פלטפורמות פרסום דיגיטליות (כדוגמת גוגל Google ו- Facebook). פסטה ריקו ו/או מי מטעמה (כגון שירות דיוור ישיר הפועל עבור האתר) עשויים ורשאים לעשות שימוש במידע שנאסף לצרכים כאמור לעיל (וראה להלן לעניין Google Analytics). מובהר כי השימוש שספקים כאמור עושים ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של פסטה ריקו.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. כמו כן, ביכולתך למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל עת. מובהר שנטרול העוגיות ו/או מחיקה שלהן עשוי לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים.

פסטה ריקו עשויה לעשות שימוש לצרכים דלעיל בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אנאליטיקס Analytics), אלומות אינטרנט (web beacons), על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, פסטה ריקו עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא”ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. 

Google Analytics

האתר עושה שימוש ב- Google Analytics שהינו אמצעי לניטור הפעולות באתר על בסיס מידע אנונימי בלבד, לצורך שיפור השירותים באתר. אמצעי זה אוסף מידע כגון תדירות השימוש באתר, באילו דפים ביקרו המשתמשים ובאילו אתרים ביקרו לפני כניסתם לאתר. 

(הסבר מפורט לעניין אמצעי זה ניתן למצוא ב- https://support.google.com/analytics/#topic=3544906)

פסטה ריקו אינה עושה שימוש במידע האמור באופן שיש בו לזהות את המשתמשים באתר.  בנוסף, היכולת של האמצעי עצמו לעשות שימוש במידע ביחס לשימוש שלך באתר מוגבל על ידי תנאי השירות של האמצעי שניתן למצוא ב http://www.google.com/analytics/terms/us.html,   ועל ידי מדיניות הגנת הפרטיות של גוגל שניתן למצוא בhttp://www.google.com/policies/privacy/. . . ניתן למנוע שימוש במידע שלך על ידי האמצעי באמצעות הורדת והתקנת the Google Analytics Opt-out Browser Add-on,  שנמצא ב: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע

המשתמש רשאי לבחור שלא לספק לפסטה ריקו מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי פסטה ריקו לרבות ביצוע הזמנות באתר.

כאשר המשתמש נרשם לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתקנון האתר, תוכל פסטה ריקו בכפוף לכל דין לשלוח לו דיוורים ישירים לרבות, אך לא רק, הודעות דוא”ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות. פסטה ריקו עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא”ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם מסרה פסטה ריקו את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.

זכות לעיין במידע ולעדכנו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- אתה זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגרי המידע המשמשים את האתר. בנוסף, אם מצאת שהמידע לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לפסטה ריקו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, תודיע לך פסטה ריקו על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות והינך רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בדיוור ישיר), תהא רשאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. פסטה ריקו תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מסוימים מהאתר. מידע הדרוש לדקלאים לשם ניהול עסקיה כגון תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי פסטה ריקו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

פניות כאמור יש להפנות למוקד שירות הלקוחות של פסטה ריקו שפרטיו לעיל. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של פסטה ריקו וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

שינויים במדיניות הפרטיות

פסטה ריקו רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. מומלץ להתעדכן במדיניות זו מעת לעת. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר פסטה ריקו. תוקף השינויים הוא מיידי אלא אם נקבע אחרת בדין או במדיניות הפרטיות של פסטה ריקו או בהודעה באתר פסטה ריקו כאמור.

קניין רוחני

הקניין הרוחני באתר פסטה ריקו, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או עיצוב האריזות ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיו”ב שייכים בלעדית לפסטה ריקו.

זכויות הקניין הרוחני של פסטה ריקו כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, תוכנו, תקנון זה, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר.

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של פסטה ריקו
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם פסטה ריקו.

דין וסמכות שיפוט

לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או פעולה בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר. הדין הקובע יהא הדין השיראלי בלבד. 

שונות

 • המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלמרות שהנהלת החנות מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה ליפול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה שהתגלתה טעות כאמור הנהלת החנות תפנה למשתמש לאחר ביצוע ההזמנה, ותודיע לו בדבר הטעות ותעדכן אותו מהו המחיר הנכון של המוצר ותאפשר לו לאשר לרכוש את המוצר במחיר הנכון. לא אישר המשתמש את הרכישה בתוך שלושה ימים מיום הודעת החנות או במידה והמשתמש סירב לרכוש את המוצר במחירו הנכון, לא תבוצע העסקה, ובמקרה זה לא תהיינה למשתמש טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי החנות בעניין זה.
 • ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי החנות תהיה רשאית להציע את המוצרים הנמכרים בחנות, בחנויות אחרות, ו/או ערוצי מכירה שונים, במחירים שונים, תנאי תשלום אחרים, מבצעים והטבות שונים לכל ערוץ מכירה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
 • החיוב בפירוט החיובים בדו”ח החודשי של כרטיס האשראי שלך יופיע תחת השם:דורו איטליאן פרודקטס בע”מ” ו/או “הפסטה הטריה” או בשם אחר ע”פ החלטת החנות.
 • התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד, והחברה אינה מתחייבת כי המוצר המסופק או אריזתו יהיו זהים למופיע בתמונה.
 • מבצע קיט איטלקי במתנה- המבצע יהיה בתוקף עד לתאריך 9-19.11.22 ויכיל שקית פסטה טרייה קצרה או ארוכה וגביע רוטב לשיקול החברה ולפי מלאי המשתנה. מוצרים אלו יתווספו ללא עלות לכל הזמנה שתיעשה בין תאריכים אלו. 

תפריט נגישות